wtorek, 24 stycznia 2017

Dom dziecka w Kosewie, Ogrody Jordanowskie, szpital w Trzciance

Książki i puzzle dostarczyliśmy do kolejnych placówek:
- dom dziecka w Kosewie koło Słupcy,
- Ogród Jordanowski nr 1 w Poznaniu,
- Ogród Jordanowski nr 2 w Poznaniu.


A ze szpitala w Trzciance dostaliśmy list:

wtorek, 10 stycznia 2017

Warsztaty "Post turysta" w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM

We współpracy z portalem post-turysta.pl oraz Instytutem Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Adama Mickiewicza Fundacja Miasto Demeter zorganizowała warsztaty świadomej turystyki. Odbyły się one w dniu 25 listopada 2016 r. Warsztaty prowadził Paweł Cywiński - orientalista, kulturoznawca, geograf.


RAMOWY PROGRAM WARSZTATÓW POST-TURYSTA
Ramowy program warsztatów: 

Część pierwsza – Przed podróżą
Podtemat: Kto jest narratorem turystycznej wyobraźni?

 • Zastanowimy się nad dominującą narracją w turystyce – w tym słownictwem i sformułowaniami kształtującymi naszą wyobraźnię oraz źródłami wiedzy o świecie, które wpływają na nasze turystyczne oczekiwania, tym samym na „turystyczne spojrzenie”, czyli nawyk kojarzenia miejsc z konkretnymi zespołami sensów i wspólna wyobraźnia turystyczna. Na tej podstawie zbadamy to, jak turystyczne oczekiwania potrafią wpływać na odwiedzany przez turystów świat.

Część druga – W podróży
Podtemat: Spojrzenie przez obiektyw
 • Film dokumentalny „Z kamerą wśród ludzi / Framing the Other” reż. Ilja Kok, Willem Timmers, Holandia 2011 - mającego na celu pokazanie perspektywy mieszkanek i mieszkańców Globalnego Południa traktowanych niczym eksponat.
 • Dyskusja o filmie i zjawisku.
 • Pytania problemowe dotyczące fotografii wakacyjnej.

Część trzecia – W podróży
Podtemat: Konsument na wakacjach vs. wakacje od konsumpcji
Czy istnieje neokolonializm turystyczny?

 • Przedstawione zostaną podstaw teorii turystycznych dotyczących klasy średniej, w tym próba naszkicowania portretu psychologicznego człowieka na wakacjach w kontekście rodzących się kompleksów i „efektu demonstracji”
 • Warsztat pokazujący charakterystykę modelu biznesowego all-inclusive oraz porównanie go z dzielnicami turystycznymi odwiedzanymi przez backapckerów. I na tej podstawie co traci, a co zyskuje państwo Globalnego Południa, jego mieszkańcy oraz lokalni sąsiedzi kurortów na masowym ruchu turystycznym. Zastanowimy się czy istnieje neokolonializm turystyczny.

Część czwarta – Po podróży
Podtemat: Koniec turystyki, jaką znamy?
 • Warsztat Matka Ziemia pokazujący wpływ turystyki na przyrodę i próba odpowiedzi, jak konkretni aktorzy działający w turystyce mogą wpłynąć na ochronę środowiska naturalnego.
 • Pokazanie wad i zalet wolonturystyki oraz turystyki granicznej.
 • Podróżnik i turysta – prawdziwa czy fałszywa opozycja?


Jarmark Bożonarodzeniowy w Słupcy

4 grudnia 2016 roku Fundacja Miasto Demeter wzięła udział u boku Klubu Mam ze Słupcy w Jarmarku Bożonarodzeniowym w Słupcy.

Podsumowanie zbiórki książek

Zakończyliśmy liczenie książek uzbieranych podczas naszej akcji!
Zebraliśmy:
ponad 1000 książek
63 gry planszowe, karciane i inne
129 puzzli
60 kolorowanek, łamigłówek, ćwiczeń
13 płyt z bajkami i książkami słuchanymi
oraz kilka zabawek dla dzieci (np. klocki Lego).


Dary zostały dostarczone do domów dziecka w Chojnicach, Gniewie i Szczutowie, do szpitali w Słupcy i Trzciance, do domu dziecka Wrocławskie Centrum Opieki i Wychowania przy ul. Traugutta we Wrocławiu, do Zespołu Szkół Specjalnych w Kowanówku pod Obornikami, do Stowarzyszenia Kolektyw Edukacyjny oraz wspomnianego już Domu Pod Dobrym Aniołem w Poznaniu.


Niedługo zawieziemy również do szpitala dziecięcego przy ul. Krysiewicza oraz do świetlicy w Ogrodzie Jordanowskim.

Dziękuję wszystkim wolontariuszom, szczególnie Ewie, Hubertowi, Patrycji, Michałowi, Magdzie, Radkowi, Ali, Iwonie i jej mężowi oraz wszystkim ludziom dobrej woli, którzy pomagali w noszeniu tych ciężkich kilogramów.

środa, 4 stycznia 2017

Sprawozdanie merytoryczne 2015


SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI MIASTO DEMETER”
W ROKU 2015
I. Dane Fundacji:

Nazwa: Fundacja Miasto Demeter
Adres siedziby: ul. Myśliwska 20, 64-700 Czarnków
Data wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego: 18.04.2014
Numer KRS: 0000506239
Numer REGON: 302705050
NIP: 7632127980

Adres korespondencyjny: ul. Rudnicze 1/11, 60-001 Poznań
strona internetowa: miastodemeter.blogspot.com

II. Członkowie Zarządu Fundacji:

Ewa Sommer – prezes zarządu
Hubert Sommer – wiceprezes zarządu
Anna Fistek – sekretarz zarządu

III. Cele statutowe fundacji:

Naczelnymi celami Fundacji są:
  1. działania na rzecz rodzin,
  2. działania na rzecz kultury,
  3. aktywizacja społeczności lokalnych, promowanie idei społeczeństwa obywatelskiego.
  W ramach celów naczelnych Fundacja realizuje następujące cele szczegółowe:
  1. wspieranie matek, dzieci, rodzin, szerzenie idei korczakowskich oraz rodzicielstwa bliskości,
  2. działania na rzecz edukacji kulturalnej, kultury ludowej, ochrony zabytków i dziedzictwa narodowego,
  3. wspieranie działalności rękodzielniczej, promocja i nauka rękodzieła,
  4. upowszechnianie etnologii i antropologii kulturowej oraz prowadzenie działalności naukowej w tych dziedzinach,
  5. stwarzanie przestrzeni do spotkań i wymiany doświadczeń oraz umiejętności w lokalnych społecznościach, mobilizowanie do wspólnego działania,
  6. promowanie twórczego wykorzystania czasu wolnego, szczególnie wśród dzieci, młodzieży i seniorów,
  7. popularyzacja literatury i czytelnictwa,
  8. promowanie zdrowego stylu życia, kultury fizycznej i sportu,
  9. promowanie turystyki i krajoznawstwa,
  10. rozpowszechnianie wiedzy o przyrodzie i ekologii, ochrona dziedzictwa przyrodniczego, działania ekologiczne,
  11. popularyzacja wolnego oprogramowania i szeroko pojętej idei open source oraz wolnych licencji,
  12. propagowanie chrześcijańskiego humanizmu, działania na rzecz kultu religijnego, dialogu międzyreligijnego,
  13. działanie na rzecz wolności, poszanowania godności i praw człowieka, humanitaryzmu oraz solidarności międzyludzkiej,
  14. działalność wspomagająca rozwój gospodarczy mikroprzedsiębiorców, w tym wsparcie przedsiębiorczości i inicjatywy własnej jednostek,
  15. działalność charytatywna w kraju i za granicą.

IV. Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych, a także opis głównych zdarzeń prawnych w działalności o skutkach finansowych.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. organizowanie klubów dla rodzin, klubów matek, klubów malucha itp., spotkań integrujących środowiska lokalne, działań samopomocowych,
 2. organizowanie szkoleń, warsztatów, spotkań, kursów i innych form edukacyjnych, działań twórczych i kulturalnych, w tym wystaw, przedstawień, koncertów, festynów, kiermaszów i innych imprez publicznych,
 3. prowadzenie i wspomaganie działań wspierających obrót sztuką oraz rękodziełem artystycznym i ludowym, a także tradycyjnymi kulinariami,
 4. organizowanie wycieczek krajoznawczych, imprez turystycznych itp.,
 5. organizowanie konkursów i przyznawanie nagród,
 6. współpracę z samorządami, muzeami, skansenami, galeriami, ośrodkami kultury, innymi organizacjami, instytucjami oraz firmami,
 7. wspieranie instytucji, ośrodków, placówek i klubów o profilu artystycznym, kulturalnym i naukowym, artystów, twórców ludowych i nieprofesjonalnych, organizacji działających na rzecz kultury,
 8. prowadzenie działalności wydawniczej,
 9. organizowanie akcji medialnych (kampanii i akcji społecznych) promujących cele fundacji,
 10. prowadzenie działalności badawczej z zakresu etnologii i antropologii kulturowej, organizowanie konferencji, seminariów, sympozjów itp.,
 11. prowadzenie badań, studiów i ekspertyz związanych z rozwojem artystycznym, krajoznawczym,
 12. udzielanie i organizowanie udzielania porad prawnych (z zachowaniem ograniczeń wynikających z obowiązujących przepisów) i innych porad w ramach realizowanych celów,
 13. wspieranie inicjatyw przyczyniających się do realizacji celów Fundacji,
 14. współdziałanie z wolontariuszami.

Główne działania Fundacji w 2015 roku:
1. Prowadzenie Klubu mam i maluchów w udostępnionym bezpłatnie przez Klub Kopernik lokalu. Zrealizowano 7 bezpłatnych zajęć dla mam i dzieci, w tym: warsztaty plastyczne, spotkania z psychologiem, bal karnawałowy, wycieczki. W zajęciach tych brało łącznie udział 50 osób – kobiety z małymi dziećmi z dzielnicy Grunwald.

2. Prowadzenie bezpłatnych warsztatów rękodzieła (dla domu dziecka w Poznaniu – Centrum Wspierania Rodzin „Swoboda”). W zajęciach wzięło udział łącznie 20 osób.

3. Przeprowadzenie warsztatów plastyczno-etnograficznych we współpracy z Filią Biblioteki Raczyńskich na Fabianowie. W zajęciach wzięło udział 7 osób.

4. Zbiórka charytatywna i transport maskotek dla szpitala psychiatrycznego na Ukrainie (Swatowo), we współpracy z Zespołem Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 2, Szkołą Podstawową nr 7 w Poznaniu, Stowarzyszeniem Pokolenie, firmą kurierską „Błyskawica”. Zebrano ok 100 kg darów.

5. Prowadzenie bloga: artykuły o turystyce, kulturze, lokalnych wydarzeniach, zabawach plastycznych dla dzieci i inne.

6. Prowadzenie strony na portalu społecznościowym zrzeszającym mamy z dzielnicy Grunwald w Poznaniu.

Przychody Fundacji: 154,95 zł
Na wartość przychodów składają się darowizny na cele statutowe.

Koszty poniesione przez Fundację: 154,95 zł
W tym:
Koszty statutowe: 134,95
Koszty administracyjne: 20,00 zł

V. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.


VI. Dane o:
a) liczbie osób zatrudnionych w fundacji: 0, działania w fundacji oparte są na wolontariacie.
b) łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych przez fundacje: 0 zł.
c) wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie członkom zarządu i innych organów fundacji oraz osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia: 0 zł.
d) wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia: 0 zł.
e) udzielonych przez fundacje pożyczkach pieniężnych – brak.
f) kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku – 0 zł, Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.
g) wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek: 0 zł.
h) nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot wydatkowanych na to nabycie – brak.
i) nabytych pozostałych środkach trwałych – brak.
j) wartości aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych sporządzanych dla celów statystycznych – wartość aktywów: 818,42 zł (z bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2015)
VII. Fundacja w roku 2015 nie korzystała z dotacji od jednostek administracji samorządowej i państwowej.

VIII. Fundacja złożyła w terminie do Urzędu Skarbowego roczne rozliczenie finansowe CIT-8.

IX. Uchwały zarządu fundacji:

1. Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za rok 2014 z dnia 11.06.2015

X. W roku 2015 w fundacji nie była przeprowadzona kontrola.Poznań, dnia 20.12.2016

Sprawozdanie zatwierdził zarząd:Ewa Sommer– prezes Anna Fistek– sekretarz


Dom pod Dobrym Aniołem

Dziękujemy za pomoc w zbiórce książek, puzzli i gier. Dary zostały przekazane do Domu pod Dobrym Aniołem w Poznaniu.