czwartek, 31 grudnia 2015

Sprawozdanei finansowe za rok 2014
Sprawozdanie merytoryczne za rok 2014


SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI MIASTO DEMETER”
W ROKU 2014
I. Dane Fundacji:

Nazwa: Fundacja Miasto Demeter
Adres siedziby: ul. Myśliwska 20, 64-700 Czarnków
Data wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego: 18.04.2014
Numer KRS: 0000506239
Numer REGON: 302705050
NIP: 7632127980

Adres korespondencyjny: ul. Rudnicze 1/11, 60-001 Poznań
strona internetowa: miastodemeter.blogspot.com

II. Członkowie Zarządu Fundacji:

Ewa Sommer – prezes zarządu
Hubert Sommer – wiceprezes zarządu
Anna Fistek – sekretarz zarządu

III. Cele statutowe fundacji:

Naczelnymi celami Fundacji są:
  1. działania na rzecz rodzin,
  2. działania na rzecz kultury,
  3. aktywizacja społeczności lokalnych, promowanie idei społeczeństwa obywatelskiego.
  W ramach celów naczelnych Fundacja realizuje następujące cele szczegółowe:
  1. wspieranie matek, dzieci, rodzin, szerzenie idei korczakowskich oraz rodzicielstwa bliskości,
  2. działania na rzecz edukacji kulturalnej, kultury ludowej, ochrony zabytków i dziedzictwa narodowego,
  3. wspieranie działalności rękodzielniczej, promocja i nauka rękodzieła,
  4. upowszechnianie etnologii i antropologii kulturowej oraz prowadzenie działalności naukowej w tych dziedzinach,
  5. stwarzanie przestrzeni do spotkań i wymiany doświadczeń oraz umiejętności w lokalnych społecznościach, mobilizowanie do wspólnego działania,
  6. promowanie twórczego wykorzystania czasu wolnego, szczególnie wśród dzieci, młodzieży i seniorów,
  7. popularyzacja literatury i czytelnictwa,
  8. promowanie zdrowego stylu życia, kultury fizycznej i sportu,
  9. promowanie turystyki i krajoznawstwa,
  10. rozpowszechnianie wiedzy o przyrodzie i ekologii, ochrona dziedzictwa przyrodniczego, działania ekologiczne,
  11. popularyzacja wolnego oprogramowania i szeroko pojętej idei open source oraz wolnych licencji,
  12. propagowanie chrześcijańskiego humanizmu, działania na rzecz kultu religijnego, dialogu międzyreligijnego,
  13. działanie na rzecz wolności, poszanowania godności i praw człowieka, humanitaryzmu oraz solidarności międzyludzkiej,
  14. działalność wspomagająca rozwój gospodarczy mikroprzedsiębiorców, w tym wsparcie przedsiębiorczości i inicjatywy własnej jednostek,
  15. działalność charytatywna w kraju i za granicą.IV. Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych, a także opis głównych zdarzeń prawnych w działalności o skutkach finansowych.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. organizowanie klubów dla rodzin, klubów matek, klubów malucha itp., spotkań integrujących środowiska lokalne, działań samopomocowych,
 2. organizowanie szkoleń, warsztatów, spotkań, kursów i innych form edukacyjnych, działań twórczych i kulturalnych, w tym wystaw, przedstawień, koncertów, festynów, kiermaszów i innych imprez publicznych,
 3. prowadzenie i wspomaganie działań wspierających obrót sztuką oraz rękodziełem artystycznym i ludowym, a także tradycyjnymi kulinariami,
 4. organizowanie wycieczek krajoznawczych, imprez turystycznych itp.,
 5. organizowanie konkursów i przyznawanie nagród,
 6. współpracę z samorządami, muzeami, skansenami, galeriami, ośrodkami kultury, innymi organizacjami, instytucjami oraz firmami,
 7. wspieranie instytucji, ośrodków, placówek i klubów o profilu artystycznym, kulturalnym i naukowym, artystów, twórców ludowych i nieprofesjonalnych, organizacji działających na rzecz kultury,
 8. prowadzenie działalności wydawniczej,
 9. organizowanie akcji medialnych (kampanii i akcji społecznych) promujących cele fundacji,
 10. prowadzenie działalności badawczej z zakresu etnologii i antropologii kulturowej, organizowanie konferencji, seminariów, sympozjów itp.,
 11. prowadzenie badań, studiów i ekspertyz związanych z rozwojem artystycznym, krajoznawczym,
 12. udzielanie i organizowanie udzielania porad prawnych (z zachowaniem ograniczeń wynikających z obowiązujących przepisów) i innych porad w ramach realizowanych celów,
 13. wspieranie inicjatyw przyczyniających się do realizacji celów Fundacji,
 14. współdziałanie z wolontariuszami.

Główne działania Fundacji w 2014 roku:
1. Prowadzenie Klubu mam i maluchów w udostępnionym bezpłatnie przez Klub Kopernik lokalu. Zrealizowano 23 bezpłatnych zajęć dla mam i dzieci, w tym: warsztaty plastyczne, spotkania z psychologiem, warsztat taneczny, bal karnawałowy, wycieczki, pikniki, warsztat kosmetyczny. W zajęciach tych brało łącznie udział 55 osób – kobiety z małymi dziećmi z dzielnicy Grunwald.

2. Prowadzenie 3 bezpłatnych warsztatów rękodzieła (dla domu dziecka w Poznaniu – Centrum Wspierania Rodzin „Swoboda” oraz w Ośrodku dla Dzieci Słabowidzących i Niewidomych we Wrocławiu). W zajęciach wzięło udział łącznie 45 osób.

3. Organizacja Jarmarku Bożonarodzeniowego we współpracy z Przedszkolem „Wesoła Pszczółka” Fundacji Familijny Poznań oraz z Komitetem Rodzicielskim przedszkola. Przedsięwzięcie nie generowało dla fundacji kosztów ani przychodu. W wydarzeniu wzięło udział ok. 100 osób.

4. Pokaz bajek na kliszach z rzutnika, we współpracy z kawiarnią „Cofernik”. W bezpłatnym wydarzeniu wzięło udział ok. 35 osób.

5. Bezpłatne zajęcia ruchowe dla dzieci z domu dziecka (Centrum Wspierania Rodzin „Swoboda”), w których wzięło udział 8 dzieci.

6. Prowadzenie bloga: artykuły o lokalnych wydarzeniach kulturalnych, zabawach plastycznych dla dzieci oraz o turystyce.

7. Prowadzenie strony na portalu społecznościowym zrzeszającym mamy z dzielnicy Grunwald w Poznaniu.


Przychody Fundacji: 117,93 zł
Na wartość przychodów składają się darowizny na cele statutowe.

Koszty poniesione przez Fundację: 299,51 zł

W tym:
Koszty statutowe: 293,51
Koszty administracyjne: 6 zł

V. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.


VI. Dane o:
a) liczbie osób zatrudnionych w fundacji: 0, działania w fundacji oparte są na wolontariacie.
b) łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych przez fundacje: 0 zł.
c) wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie członkom zarządu i innych organów fundacji oraz osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia: 0 zł.
d) wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia: 0 zł.
e) udzielonych przez fundacje pożyczkach pieniężnych – brak.
f) kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku – 0 zł, Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.
g) wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek: 0 zł.
h) nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot wydatkowanych na to nabycie – brak.
i) nabytych pozostałych środkach trwałych – brak.
j) wartości aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych sporządzanych dla celów statystycznych – wartość aktywów: 818,42 zł (z bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2014)
VII. Fundacja w roku 2014 nie korzystała z dotacji od jednostek administracji samorządowej i państwowej.


VIII. Fundacja złożyła w terminie do Urzędu Skarbowego roczne rozliczenie finansowe CIT-8.

IX. Uchwały zarządu fundacji:

1. Uchwała w sprawie wyboru członków zarządu z dnia 11.03.2014

2. Uchwała Zarządu w sprawie Polityki Rachunkowości z dnia 18 kwietnia 2014

3. Uchwała Zarządu w sprawie realizacji przez fundację obowiązków, o których mowa
w przepisach o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z dnia 18 grudnia 2014 r.


X. W roku 2014 w fundacji nie była przeprowadzona kontrola.Poznań, dnia 18.12.2015

Sprawozdanie zatwierdził zarząd:

Ewa Sommer– prezes Hubert Sommer– wiceprezes