czwartek, 31 grudnia 2015

Sprawozdanei finansowe za rok 2014
Sprawozdanie merytoryczne za rok 2014


SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI MIASTO DEMETER”
W ROKU 2014
I. Dane Fundacji:

Nazwa: Fundacja Miasto Demeter
Adres siedziby: ul. Myśliwska 20, 64-700 Czarnków
Data wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego: 18.04.2014
Numer KRS: 0000506239
Numer REGON: 302705050
NIP: 7632127980

Adres korespondencyjny: ul. Rudnicze 1/11, 60-001 Poznań
strona internetowa: miastodemeter.blogspot.com

II. Członkowie Zarządu Fundacji:

Ewa Sommer – prezes zarządu
Hubert Sommer – wiceprezes zarządu
Anna Fistek – sekretarz zarządu

III. Cele statutowe fundacji:

Naczelnymi celami Fundacji są:
  1. działania na rzecz rodzin,
  2. działania na rzecz kultury,
  3. aktywizacja społeczności lokalnych, promowanie idei społeczeństwa obywatelskiego.
  W ramach celów naczelnych Fundacja realizuje następujące cele szczegółowe:
  1. wspieranie matek, dzieci, rodzin, szerzenie idei korczakowskich oraz rodzicielstwa bliskości,
  2. działania na rzecz edukacji kulturalnej, kultury ludowej, ochrony zabytków i dziedzictwa narodowego,
  3. wspieranie działalności rękodzielniczej, promocja i nauka rękodzieła,
  4. upowszechnianie etnologii i antropologii kulturowej oraz prowadzenie działalności naukowej w tych dziedzinach,
  5. stwarzanie przestrzeni do spotkań i wymiany doświadczeń oraz umiejętności w lokalnych społecznościach, mobilizowanie do wspólnego działania,
  6. promowanie twórczego wykorzystania czasu wolnego, szczególnie wśród dzieci, młodzieży i seniorów,
  7. popularyzacja literatury i czytelnictwa,
  8. promowanie zdrowego stylu życia, kultury fizycznej i sportu,
  9. promowanie turystyki i krajoznawstwa,
  10. rozpowszechnianie wiedzy o przyrodzie i ekologii, ochrona dziedzictwa przyrodniczego, działania ekologiczne,
  11. popularyzacja wolnego oprogramowania i szeroko pojętej idei open source oraz wolnych licencji,
  12. propagowanie chrześcijańskiego humanizmu, działania na rzecz kultu religijnego, dialogu międzyreligijnego,
  13. działanie na rzecz wolności, poszanowania godności i praw człowieka, humanitaryzmu oraz solidarności międzyludzkiej,
  14. działalność wspomagająca rozwój gospodarczy mikroprzedsiębiorców, w tym wsparcie przedsiębiorczości i inicjatywy własnej jednostek,
  15. działalność charytatywna w kraju i za granicą.IV. Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych, a także opis głównych zdarzeń prawnych w działalności o skutkach finansowych.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. organizowanie klubów dla rodzin, klubów matek, klubów malucha itp., spotkań integrujących środowiska lokalne, działań samopomocowych,
 2. organizowanie szkoleń, warsztatów, spotkań, kursów i innych form edukacyjnych, działań twórczych i kulturalnych, w tym wystaw, przedstawień, koncertów, festynów, kiermaszów i innych imprez publicznych,
 3. prowadzenie i wspomaganie działań wspierających obrót sztuką oraz rękodziełem artystycznym i ludowym, a także tradycyjnymi kulinariami,
 4. organizowanie wycieczek krajoznawczych, imprez turystycznych itp.,
 5. organizowanie konkursów i przyznawanie nagród,
 6. współpracę z samorządami, muzeami, skansenami, galeriami, ośrodkami kultury, innymi organizacjami, instytucjami oraz firmami,
 7. wspieranie instytucji, ośrodków, placówek i klubów o profilu artystycznym, kulturalnym i naukowym, artystów, twórców ludowych i nieprofesjonalnych, organizacji działających na rzecz kultury,
 8. prowadzenie działalności wydawniczej,
 9. organizowanie akcji medialnych (kampanii i akcji społecznych) promujących cele fundacji,
 10. prowadzenie działalności badawczej z zakresu etnologii i antropologii kulturowej, organizowanie konferencji, seminariów, sympozjów itp.,
 11. prowadzenie badań, studiów i ekspertyz związanych z rozwojem artystycznym, krajoznawczym,
 12. udzielanie i organizowanie udzielania porad prawnych (z zachowaniem ograniczeń wynikających z obowiązujących przepisów) i innych porad w ramach realizowanych celów,
 13. wspieranie inicjatyw przyczyniających się do realizacji celów Fundacji,
 14. współdziałanie z wolontariuszami.

Główne działania Fundacji w 2014 roku:
1. Prowadzenie Klubu mam i maluchów w udostępnionym bezpłatnie przez Klub Kopernik lokalu. Zrealizowano 23 bezpłatnych zajęć dla mam i dzieci, w tym: warsztaty plastyczne, spotkania z psychologiem, warsztat taneczny, bal karnawałowy, wycieczki, pikniki, warsztat kosmetyczny. W zajęciach tych brało łącznie udział 55 osób – kobiety z małymi dziećmi z dzielnicy Grunwald.

2. Prowadzenie 3 bezpłatnych warsztatów rękodzieła (dla domu dziecka w Poznaniu – Centrum Wspierania Rodzin „Swoboda” oraz w Ośrodku dla Dzieci Słabowidzących i Niewidomych we Wrocławiu). W zajęciach wzięło udział łącznie 45 osób.

3. Organizacja Jarmarku Bożonarodzeniowego we współpracy z Przedszkolem „Wesoła Pszczółka” Fundacji Familijny Poznań oraz z Komitetem Rodzicielskim przedszkola. Przedsięwzięcie nie generowało dla fundacji kosztów ani przychodu. W wydarzeniu wzięło udział ok. 100 osób.

4. Pokaz bajek na kliszach z rzutnika, we współpracy z kawiarnią „Cofernik”. W bezpłatnym wydarzeniu wzięło udział ok. 35 osób.

5. Bezpłatne zajęcia ruchowe dla dzieci z domu dziecka (Centrum Wspierania Rodzin „Swoboda”), w których wzięło udział 8 dzieci.

6. Prowadzenie bloga: artykuły o lokalnych wydarzeniach kulturalnych, zabawach plastycznych dla dzieci oraz o turystyce.

7. Prowadzenie strony na portalu społecznościowym zrzeszającym mamy z dzielnicy Grunwald w Poznaniu.


Przychody Fundacji: 117,93 zł
Na wartość przychodów składają się darowizny na cele statutowe.

Koszty poniesione przez Fundację: 299,51 zł

W tym:
Koszty statutowe: 293,51
Koszty administracyjne: 6 zł

V. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.


VI. Dane o:
a) liczbie osób zatrudnionych w fundacji: 0, działania w fundacji oparte są na wolontariacie.
b) łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych przez fundacje: 0 zł.
c) wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie członkom zarządu i innych organów fundacji oraz osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia: 0 zł.
d) wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia: 0 zł.
e) udzielonych przez fundacje pożyczkach pieniężnych – brak.
f) kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku – 0 zł, Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.
g) wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek: 0 zł.
h) nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot wydatkowanych na to nabycie – brak.
i) nabytych pozostałych środkach trwałych – brak.
j) wartości aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych sporządzanych dla celów statystycznych – wartość aktywów: 818,42 zł (z bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2014)
VII. Fundacja w roku 2014 nie korzystała z dotacji od jednostek administracji samorządowej i państwowej.


VIII. Fundacja złożyła w terminie do Urzędu Skarbowego roczne rozliczenie finansowe CIT-8.

IX. Uchwały zarządu fundacji:

1. Uchwała w sprawie wyboru członków zarządu z dnia 11.03.2014

2. Uchwała Zarządu w sprawie Polityki Rachunkowości z dnia 18 kwietnia 2014

3. Uchwała Zarządu w sprawie realizacji przez fundację obowiązków, o których mowa
w przepisach o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z dnia 18 grudnia 2014 r.


X. W roku 2014 w fundacji nie była przeprowadzona kontrola.Poznań, dnia 18.12.2015

Sprawozdanie zatwierdził zarząd:

Ewa Sommer– prezes Hubert Sommer– wiceprezes

wtorek, 17 listopada 2015

Ukraina - pakowanie pluszaków

Dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w akcję zbierania pluszaków. Udało nam się zebrać bardzo dużo maskotek, aż 17 wielkich worków!

Jesteśmy w trakcie organizowania transportu, zabawki ruszą na Ukrainę w pierwszej połowie grudnia.

Jeśli ktoś może wspomóc wysyłkę darów, prosimy o wpłaty na konto fundacji z dopiskiem "Ukraina". Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.,
nr rachunku: 20 2030 0045 1110 0000 0281 1290.
Darowizny można odliczyć od podatku na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U.z 2000r., Nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

Poniżej fotorelacja z pakowania pierwszej części darów.

Część pluszaków trzeba było jeszcze dosuszyć, były świeżo wyprane :)

Nowa szkoła wspiera naszą akcję

Do naszej akcji dołączyła kolejna placówka: Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Poznaniu. Dziękujemy!

wtorek, 3 listopada 2015

sobota, 17 października 2015

Ludowe inspiracje

Kilka inspiracji z kultury ludowej:
Łowickie wycinanki


Wiejskie laleczki
Laleczki możne wykonać w prosty sposób; potrzebne będą:
- różnokolorowe skrawki materiałów,
- mocny, prosty patyk,
- siano,
- sznurek lniany.

Głowę formujemy wypychając sianem białą tkaninę w kształcie koła, mocujemy ją u szczytu patyka. Reszty łatwo się domyślić :) Owijamy szmatkami lalkę, rysujemy buzię.

Hinduskie wakacje - fotorelacja z warsztatów dla dzieci

 16 lipca w Bibliotece Raszyńskich na Fabianowie odbyły się warsztaty "Hinduskie wakacje". Dzieci wykonały na nich lalki inspirowane kukiełkami z Radżastanu, dowiedziały się co nieco o geografii i obyczajach Indii. 


 Spróbowały także swoich sił w teatrzyku kukiełkowym.
Dziękujemy za wspaniałą zabawę i zapraszamy następnym razem!

piątek, 3 lipca 2015

Wakacyjne warsztaty na Fabianowie

Fundacja Miasto Demeter

zaprasza dzieci i młodzież na wakacyjne warsztaty plastyczne i etnograficzne
do Biblioteki przy ul. Fabianowo 2Hinduskie wakacje

9 lipca 2015 (czwartek), godz. 12.30-14.00

Na warsztatach dzieci zapoznają się z geografią i obyczajami
Indii, wykonają kukiełki inspirowane kulturą hinduską.
Warsztaty dla dzieci i młodzieży od lat 6.Tworzenie biżuterii

10 lipca 2015 (piątek), godz. 13.00-14.30

Będziemy poznawać podstawowe techniki
wyrobu prostej biżuterii – kolczyki, bransoletki, korale. Wykonane
przez siebie ozdoby każdy zabiera do domu.
Warsztaty przeznaczone dla dzieci, młodzieży i dorosłych
(dzieci od lat 7).


Domki z kartonu

Termin do ustalenia

Recyklingowe zabawy z kartonem, tkaninami, tapetami i innymi materiałami.
Warsztaty dla dzieci i młodzieży od lat 6.Na zajęcia obowiązują zapisy – miasto.demeter@gmail.com

czwartek, 30 kwietnia 2015

Latarnia morska

Morska kompozycja przestrzenna.

Materiały:
- rolka po ręcznikach papierowych,
- karton,
- papier pakowy,
- siatka (opakowanie po cebulach/ mandarynkach),
- narysowane na kartce rybki i muszle (mogą być też wycięte z gazet),
- kamyki (można przykleić klejem na gorąco).

poniedziałek, 13 kwietnia 2015

Archiwum spotkań Klubu Mam

Nadrabiamy zaległości - teamtyka spotkań klubu mam

10 marca 2015 - Dzień Kobiet

Zabawa taneczna dla mam.


17 lutego 2015 - Bal Karnawałowy

W Klubie Mam świętujemy dziś podkoziołka! Zapraszamy na bal przebierańców w ostatni dzień karnawału, połączony z pierwszą rocznicą powstania naszego Klubu. Godzina: 17.30, Klub Kopernik. Prosimy przynieść coś do picia i jedzenia. Do zobaczenia!


 1 lutego 2015 - Warsztaty psychologiczne "Motywacje"

Zapraszamy na wtorkowe spotkanie klubu mam (17.30) - proponujemy warsztaty "Motywacje" prowadzone przez psychologa.
Jedną z metod motywacyjnych jest wizualizacja naszych celów. Nauczymy się robić "mapę życzeń" i dowiemy się jak to działa. Porozmawiamy o tym jak chciałybyśmy zmienić nasze życie codzienne oraz zastanowimy się jakie zmiany zależą od nas.
To ciekawe doświadczenie na pewno wywoła dużo pozytywnych emocji u każdej z nas. Zapraszamy!
Prosimy przynieść: karton/duży arkusz papieru, klej, nożyczki, czasopisma lub gazety, ulotki, długopis oraz swoje zdjęcie.


25 stycznia 2015 - Cała Polska Czyta Dzieciom

Zapraszamy na spotkanie klubu mam w Klubie Kopernik! Wtorek, godzina 17.30.
Będziemy rozmawiać o czytaniu dzieciom oraz akcjach Fundacji "ABCXXI - Cała Polska Czyta Dzieciom.
 

Bal karnawałowy w Klubie Mam

Lepiej późno niż wcale ;) Mamy i dzieciaki bawiły się świetnie na baliku karnawałowym: